top of page
LOGO FOLKEHELSEFORBUNDET 2.jpg

CANNABISKLUBB FOR SIKRING AV HELSE OG RETTIGHETER

I 20 år har staten sviktet ansvaret for ruspolitikkens forfulgte grupperinger. Fordi regjeringen ikke vektlegger fagfelt og grunnlov blir cannabisbrukere vilkårlig forfulgt, og Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) er del av et nettverk som vil tilby trygg tilgang på cannabis mens vi venter på at regjeringen skal respektere menneskerettslige forpliktelser.

Etter 60 års krigføring er det klart at jo mer penger og makt som staten bruker på å bekjempe narkotika, desto mer kriminalitet, sykdom, fremmedgjøring og død får samfunnet tilbake. Stadig flere land beveger seg mot regulerte markeder for å beskytte fra denne dynamikken, men justisministeren er klar på at regjeringen vil fortsette som før.

Straff videreføres derfor på stadig tynnere grunnlag. I 20 år har utredning etter utredning tatt avstand fra kriminalisering, uten at lovgiver har tatt konsekvensene, og rusreformens kollaps driver panikk videre.

Sviktet fagansvar

Sett fra grunnlovens perspektiv er det ikke mulig å sykeliggjøre brukere eller demonisere selgere uten å vurdere forholdet til menneskerettighetene. Tilbud og etterspørsel vris til en offer- og overgriperkontekst for at ruspolitikken kan videreføres, og Rolleforståelsesutvalgets fokus på en konflikt mellom styringsjuss og rettighetsjuss avslører et systemisk problem. I den grad styringsjuss har vært prioritert, vil manglende rettighetsbeskyttelse være en realitet, og justisdepartementet har fagansvar for avklaring.

Dette fagansvaret har justisdepartementet sviktet i 22 år. Siden straffelovkommisjonens rapport i 2002 har kriminalisering av rusbruk vært uten faglig hold, men 13 justisministere har ignorert stadig hardere kritikk. Ansvarsfraskrivelsene er oppsummert i Rusreformutvalgets rapport hvor ord som «uproporsjonalt bilde», «misvisende forestillinger», «feilinvestering i straff», og «virkelighetsresistent misgjerning», oppsummerer politikkens utvikling. «Panikk» brukes flere ganger, og jo mer justisministeren uttaler seg på rusfeltet desto mer maler regjeringen seg opp i et totalitært hjørne.

Regjeringen kan ikke utelukke regulering som mulig løsning. I den grad et regulert marked er bedre enn et kriminelt marked, vil ikke forbudet oppfylle et legitimt formål, og FNs menneskerettighetskommisær anbefaler regulering av cannabismarkedet for å beskytte folkehelse. Det samme gjør lederne for flere land – og det er regjeringens politikk som de vil trygge oss fra.

Manglende minoritetsbeskyttelse

Det er derfor Oslo 20 april 2024 fikk sin første cannabiskafe. Historisk og prinsipiell kontekst viser at justisdepartementet har vektlagt politisk spill over faglige hensyn, mens regjeringen har sabotert tiltak for en mer bærekraftig ruspolitikk. Statens ansvar for forfulgte grupperinger forblir ignorert, og det er opp til rettssystemet å ivareta rettssikkerheten.

Dette var poenget med ARODs cannabiskafe. Etter Grunnlovens § 89 har domstolene «rett og plikt» til å kontrollere loven og den dømmende makt må avgjøre om forsvarerne av straff ivaretar bevisbyrden. Vitneplikten er klar, hundretusenvis av straffesaker omstridt, og justisministeren må besvare spørsmålene som den rettighetsorienterte debatten reiser. I den grad regjeringens straffelyst mangler prinsipiell forankring vil Ansvarlighetsloven komme til anvendelse, og så fremt domstolene tilbyr et effektivt rettsmiddel kan borgerne se frem til en rettsprosess som vil slakte regjeringens politikk tusen veier.

Helse og rettigheter

Det vil allikevel gå flere år før en rettskraftig dom er på plass. Imellomtiden er det behov for å lempe på den skade som ruspolitikken påfører, og vi tilbyr derfor medlemskap i cannabisklubb mens Norge venter på effektiv minoritetsbeskyttelse. Fagfolk har gjort klart at regjeringen har blod på hendene etter at den saboterte rusreformen og vi aksepterer ikke mer unødig lidelse for at prestisje, maktmidler, og budsjetter skal bestå. Internasjonalt har cannabisklubber blitt en løsning i overgangen mot regulerte markeder, og regjeringens politikk gjør et slikt tiltak spesielt påkrevd.

Takket være panikk på rusfeltet vil ikke fastleger tilby pasientene sine nødvendig medisin. Hundrevis står uten forsvarlig tilbud, og når riksadvokaten og verden ellers har forlatt ideen om et narkotikafritt samfunn er det merkverdig at regjeringen i fullt alvor vil gi kriminelle gjenger monopol på salg av mindre skadelige stoffer enn dem som staten selv selger. Det er forkastelig at befolkningen blir kriminalisert for befatning med varer som omsettes fritt i andre land, og mens regjeringen vil posisjonere seg på maktkamp med gjengene, vil vi trygge folkehelsen mot regjeringens panikk.

Vi følger en internasjonal modell hvor medlemmer kan kjøpe opp til 100 gram cannabis hver måned og formålet er å ivareta folkehelse mens vi venter på effektiv minoritetsbeskyttelse. Vi vil i første rekke prioritere dem som har medisinske behov, men skiller ikke mellom medisinsk og rekreasjonsbruk. Det holder at brukere er utslitt av forfølgelse og søker grunnlovens beskyttelse.

Alt for lenge har politikere sviktet ansvaret for minoritetsbeskyttelse på rusfeltet. Alt for lenge har rettssystemet utsatt et oppgjør med en ekstrem politisk bevegelse, og alt for lenge har folk akseptert undertrykkelse. Brukere er utsatt for en moderne heksejakt, stikk i strid med konstitusjonelle prinsipper, og prosjektet er en motstandsbevegelse for vår tid.

Mer informasjon kommer, men sett fra ARODs side er Folkehelseforbundet en bredside for sikring av rettsstatsgarantier. Om medlemmer møter problemer med loven, tilbyr vi et rettsløp som setter ruspolitikken i historisk og prinsipiell kontekst, og vi er del av et større nettverk. Mens AROD tar seg av det juridiske rammeverket, er Aina Mumbi helsekontakt for medlemmer, og vi har spurt Normal om de vil bidra med en brukerundersøkelse som følger over tid. Vi satser på best mulig kvalitetssikring, og forventer at politi- og påtalemyndighet ikke saboterer dette tiltaket for folkehelsen.

Politi- og påtalemyndighets ansvar

Vi må ikke glemme at formålet med loven var et narkotikafritt samfunn. Politikerne trodde i 1961 at dette idealet ville være realisert innen 25 år, men tilbud og etterspørsel viste seg sterkere enn noen hadde trodd. Verdenssamfunnet prøvde i 20 år til, før FN innså at målet ikke kunne nås. Mens narkotika var tilgjengelig som aldri før, var skadevirkningene etter hvert så omfattende at ledere beskrev forbudet som en trussel mot levedyktige styresett, og de siste ti år har folkehelseperspektivet erstattet det narkotikafrie idealet.

Det følger at forbudet ikke bare virker mot sin hensikt, men at målet bak loven er oppgitt, hvilket betyr at regjeringen står på tynn is. Rettsstatsprinsipper bygger landet og siden 1980-tallet har kriminologer og rettssosiologer beskrevet jakten på syndebukker som drivkraften bak forbudet. Parallellene til rase- og homofililovgivning gjør det stadig mer ubehagelig for riksadvokaten å ta på seg bøddelrollen, og for påtalemyndigheten står valget mellom å videreføre panikk eller ta et oppgjør med en ukultur som straffer på tilbakeviste premisser. Det er så enkelt. Avvisningen av straffelovkommisjonens rapport avslørte at den politiske prosessen er korrupt og etter avvisningen av rusreformrapporten har ordensmakten et særskilt ansvar for å vektlegge grunnlovens krav.

Integritetsbygging

Politiloven er klar på at politiet enten alene eller sammen med andre skal beskytte mot alt som truer rettssikkerhet og rettsstat. Politiloven er et av grunnlovens viktigste forsvarsverk mot tyranniet – og ingenting truer vår rettsorden mer enn offentlig panikk, som er dokumentert av Rusreformutvalget. I den grad panikk har preget utviklingen vil ikke rettsstatsprinsipper være tilstrekkelig vektlagt, og samfunnet vil være plaget av totalitære impulser. Dette har vært tilfellet i 60 år, og det er unektelig at justisdepartement har sviktet sitt fagansvar.

Allerede for 50 år siden forstod det nederlandske justisdepartementet fornuften i å skille markedet mellom hardere og mykere rusmidler, og det er i dag nok av data som bekrefter at et regulert marked er bedre enn et kriminelt marked. Folkehelseforbundet er derfor et viktig borgervern etter et halvt århundre med ansvarsfraskrivelser, og om politiet påtreffer våre medlemmer eller dyrkere forventer vi at de får være i fred. Så lenge rettsprosessen etter ARODs cannabiskafe går på skinner, ser vi ingen grunn til å kjøre flere saker gjennom rettssystemet og det beste for folkehelsen og rettsstaten er å la cannabisklubben fungere som et tryggingsprosjekt mens de forfulgte på rusfeltet venter på et effektivt rettsmiddel.

Det sier seg selv at flere i politiet og på stortinget vil være imot cannabisklubben. Vi har allikevel grunnloven som fundament – hvilket regjeringen mangler – og i de tilfeller hvor politiet reiser sak, vil vi kreve en rettsprosess som dokumenterer forbindelsen til tidligere tiders vilkårlige forfølgelse. I tillegg til justisministeren, må helseministeren og andre ansvarlige for ruspolitikken vitne, og samtlige som motarbeider effektiv rettighetsbeskyttelse vil kjenne grunnlovens vekt.

Slik vil vi trygge helse, rettsstat, og rettsikkerhet i tider med offentlig panikk. Slik etablerer vi et forsvar mot tyranni, og slik vil vi vekke alle som sover. Vi tilbyr et lite stykke Norge, slik grunnloven legger opp til, og vil kjempe for helse og rettigheter til kampen er vunnet.

Vil du bli medlem?

Medlemskap koster 999 kr, hvilket er nødvendig for å få i gang et fungerende apparat. Innen høsten håper vi å få et klubblokale med kafe på plass, men brukere og produsenter bes om å kontakte AROD allerede nå. Til hvert medlem trengs 1 m2 dyrkeareal for stabil tilgang, og vi er avhengige av produsenter som vil profilere seg i opposisjon til det kriminelle markedet. Fordelen for brukere er tryggere tilgang og kvalitet, mens fordelen for dyrkere er juridisk bistand og et rettsløp som muliggjør rettighetsbeskyttelse. I den grad tilbud og etterspørsel vris til en offer- og overgriperkontekst, uten at bevisbyrden ivaretas, plikter en uavhengig, upartisk, og kompetent rett å frifinne, og vi vil kjempe for et effektivt rettsmiddel til alle medlemmer som får problemer med politiet.

Slik hjelper vi medlemmer å ta ansvar for egen helse, samtidig som samfunnet styrkes. Nettsidene til Folkehelseforbundet vil etter hvert tilby mer informasjon, og i mellomtiden ser vi frem til å høre fra borgere som vil bidra.

Vil være med videre, kontakt oss på arod@arodpolicies.org

bottom of page