top of page

Pressemelding

 

 

 

 

 

 

Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) og Pasientforeningen for sikker cannabisbruk (PASCAN) inviterer til sivil ulydighet på Eidsvolls plass ved Stortinget torsdag 22. september kl. 16 for å fremme nasjonens rettsbevissthet, samt sikre rettsstatsgarantier for ruspolitikkens forfulgte grupperinger. Aksjonen vil belyse problemet med cannabisdyrking og vilkårlig fengsling, idet politiets skjønn og praksis på området har vist seg uforutsigbar og uforholdsmessig.

 

Det er ikke uvanlig at borgere som oppbevarer cannabisplanter, til og med frø, blir tiltalt for flere kilo ferdig produkt. Politiet kan inkludere blader og kvist, hvilket ikke er røykbart materiale, og på dette grunnlag blir folk dømt til måneder og år i fengsel. Er dette riktig?

 

AROD har hatt en sivil ulydighetsaksjon hvor et rettighetsbilde skulle prøves, og politiet vurderte selv saken annerledes. Fordi det ikke var toppskudd (røykbart materiale) på cannabisplanten vi satte opp utenfor politihuset i Oslo den 11 september 2021, ville ikke påtalemyndigheten inkludere planten i tiltalen, og dette er brudd på en lang tradisjon som videreføres i landets rettsaler. AROD og PASCAN vil derfor klargjøre problemstillingen, slik at vilkårlig fengsling ikke skjer, og igjen bruke sivil ulydighet for å bistå rettsutviklingen.

 

AROD og PASCAN gjør dette ved å ta med cannabisplanter til Stortinget. Markeringen foregår på Eidsvolls plass for å minne politikerne om rettighetsbildet til en lenge oversett gruppering, og vi inviterer det norske folk til å ta med seg plante, frø, eller joint for å vise sin solidaritet med de som må lide for jakten på syndebukker.

Manglende ruspolitisk ansvar

Siden 1980-tallet har fagfolk som Nils Christie og Ragnar Hauge koblet jakten på syndebukker til ruspolitikken. AROD og PASCAN mener at det ikke bare er en sammenheng mellom syndebukkmekanismen, menneskerettsbrudd, og Rusreformutvalgets påvisning av offentlig panikk, men at forfølgelsen på rusfeltet fortsetter fordi politikere vil gå i seg selv.

I rusreformrapportens kapittel 3.2 og 3.3 brukes ord som «offentlig panikk», «uproporsjonalt bilde», «misvisende forestillinger», «feilinvestering i straff», og «virkelighetsresistent misgjerning» for å oppsummere politikkens utvikling. Vi har å gjøre med en politikk preget av «moralsk indignasjon og hevnmotiver». «Vitenskapelige konstruksjoner av narkotikaproblemet har spilt en underordnet rolle», og panikk kunne ikke vært førende i 50 år om prinsipper som likhet, forholdsmessighet, selvbestemmelse og frihetspresumsjon var tilstrekkelig vektlagt.

Det er disse prinsippene som bygger et rettighetsbilde. Politikerne kan derfor ikke sykeliggjøre eller kriminalisere rusbruk uten at forholdet til menneskerettighetene først klargjøres, og gjennom rusreformen informerte AROD om viktigheten av konstitusjonell forankring. Vi leverte spørsmål som må besvares om forbudet skal videreføres, men verken Storting, Helseminister, Justisminister, eller Riksadvokat har sikret rettsstatsgarantier for ruspolitikkens forfulgte. De ansvarlige for straff viderefører i stedet forbud på tilbakeviste premisser, og sivil ulydighet er nødvendig for å underlegge den politiske prosessen rettstatens kontroll.

Rettsstatens oppgave

Politikerne ser forbud som nødvendig for å beskytte samfunnets mest sårbare. Allikevel, sett fra samfunnets side kan vi ikke anta at forbudet er egnet til å beskytte. I stedet blir spørsmålet: Har forbudet redusert tilbud og etterspørsel? Har det fremmet samhold, sunne verdier, og god forskning eller det motsatte? Kan forbudet ha fremdyrket en kollektiv psykose, mye lik hekseprosessene?

Ansvarlige for ruspolitikken har i over 10 år hatt informasjon som tilsier det siste. Sammenhengen mellom offentlig panikk, menneskerettsbrudd, og tidligere tiders vilkårlige forfølgelse er dokumentert i Human Rising, en rapport som ble overlevert norske myndigheter i 2010, og maktbruk på rusfeltet blir derfor stadig mer problematisk. Sett fra menneskerettighetenes side må det være et troverdig forhold mellom mål og middel, og om mindre inngripende tiltak er bedre egnet tilsier frihetspresumsjonen at naturtilstanden vektlegges. I tusenvis av år har mennesker ustraffet brukt slike stoffer som er forbudt, så hvorfor ikke overføre erkjennelsene fra alkoholpolitikken? Hvorfor leve med terskelverdier så lave at brukere nærmest daglig må omgås kriminelle? Hvorfor ikke kvalitetssikre stoffer? Er det rimelig å utsette brukere for en slik byrde, eller er samfunnet bedre tjent med et regulert marked?

Dette er spørsmål AROD og PASCAN vil avklare. Borgernes prøvelsesrett på loven ble av Johs. Andenæs omtalt som vestens viktigste bidrag til verdenskulturen og vi begår sivil ulydighet for at domstolene skal klarlegge forholdet til menneskerettighetene. Hvert år blir 30.000 nye narkotikasaker registrert hos politiet, men om straff er forholdsmessig er omstridt og markeringen vil gi Norge mulighet til å belyse en blindsone.

Lovløse rom

Til tross for at prøvelsesretten er utvilsom, kan det være at rettssystemet ikke aktiveres ved mindre lovbrudd. Etter at rusreformen krasjet, og Høyesterett utmålte straffefrafall i brukersaker, råder et lovløst rom som politikerne må tette, og det er mulig politiet ikke vil ta ut tiltale for planter uten toppskudd eller cannabisrøyking. Dette ble utfallet etter ARODs sivile ulydighetsaksjon utenfor Politihuset i Oslo, men aksjonen på Eidsvolls plass vil uansett avklare politiets praksis og være et signal til politikerne om at det må ryddes opp i ruspolitikken.

Ansvarlighet for en politikk som hvert år koster 6.5 milliarder kroner, tusenvis av fengselsår, og hundrevis av menneskeliv, bør være et folkekrav. Flere politikere har meldt sin interesse for å delta, og AROD vil gi juridisk tilråding til aktivister som får problemer med loven fordi de står opp for menneskerettigheter gjennom markeringen.

AROD og PASCAN håper derfor at så mange som mulig viser sin støtte denne dagen. I tider med offentlig panikk er personlig integritet løsningen på et systemisk problem, og jo flere som møter opp desto raskere oppnås en respons som sikrer rettsstatens garantier.

Program kommer.

 

 

PRESSEMELDING

Cannabisutsalg ved Politihuset lørdag 11. september 2021, klokken 1300.

Rusreformen har strandet. Til tross for rusreformrapportens påvisning av offentlig panikk som styrende for politikken, og til tross for at organisasjoner har dokumentert sammenhengen mellom dette fenomenet og menneskerettsforbrytelser, fortsetter politikere å agitere for folkeforfølgelse på tilbakeviste premisser. Politikerne har med dette sviktet klare folkerettslige fordringer, og Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) vil hjelpe nasjonen å anerkjenne rettsstatens betingelser med en sivil ulydighetskampanje for ruspolitikkens forfulgte.

Statens ansvar for forfulgte grupperinger

Sett fra grunnlovens perspektiv kan man ikke gå fra kriminalisering til sykeliggjøring av rusbruk uten å se på forholdet til menneskerettsprinsippene. Prinsipper som likhet, selvbestemmelse, forholdsmessighet, og frihetspresumpsjon legger lista for en rettighetsanalyse og det har lenge vært kjent at forbudstilhengerne har en dårlig sak. Så langt er det 5 spørsmål som forblir ubesvart, og den 11. september 2021 vil AROD derfor ha et utsalg for cannabis ved politihuset.

Vi gjør dette for å få en løsning på en situasjon som blir stadig vanskeligere. Etter over 50 år med ruspolitisk forfølgelse forstår samfunnet endelig at stigmatiseringen av brukerne gjør vondt verre, men politikerne er i villrede over hvordan de skal ta saken videre. De er i villrede, fordi vi som samfunn er avhengig av demoniseringen av narkotikaselgere for å opprettholde troen på forbudsprosjektet, og fordi vi ikke vil se en større blindsone.

Det er denne blindsonen AROD vil ta et oppgjør med. Uansett om politikerne blir enige om avkriminalisering av en viss mengde rusmidler, forblir tilbud og etterspørsel forvridd til en offer- og overgriperkontekst, og det er politisk enighet om å beholde lovens strengeste straff for handlinger som er lovlig regulert i stadig flere land vi kan sammenligne oss med. Etter over et halvt århundre med forbud er det ingen politikere som vil innse hvilken misdirigering av straff samfunnet har vært utsatt for, men sannheten er at forbudet er årsaken til mye av problemene.

Vi skal ikke her gå inn på forbudets forklaringsproblem målt opp mot menneskerettighetene, men så langt er det ingen som vil ta ansvar for de forfulgte grupperingene. Som en organisasjon dedikert til dette formålet, vil derfor AROD bruke vårt cannabisutsalg utenfor politihuset som en brekkstang for å få vektlagt og klargjort et større rettighetsbilde.

En invitasjon til samarbeid

Ved å sette opp dette utsalgsstedet markerer vi ikke bare rusreformens blindsone, men vi inviterer politiet og rettsapparatet til et samarbeid. Politiet er selv under hardt press i rusreformen, og mens etaten får stadig mer motbør for en ukultur som samtiden ikke lenger kan leve med, har fremsynte politifolk stått opp mot vilkårlig forfølgelse. Det sier seg selv at en mer grunnleggende prinsipiell avklaring er på sin plass. For politiets del og samfunnets vil AROD problemstillingen rundt kjøp og salg til livs, og vi vil derfor ha en passende mengde hasj for salg, slik at vi kan benytte prøvelsesretten på loven.

Vår mest anerkjente jurist, Johs. Andenæs, omtalte prøvelsesretten som et kjernepunkt i rettsstaten, og AROD vil bruke rettssystemet til å gjøre den jobben politikerne ikke vil gjøre. Ifølge maktfordelingsprinsippet kan befolkningen bruke rettsapparatet til å fremme et rettighetsbilde, og vi inviter politi og påtalemyndighet til å støtte avklaringen av dette.

Ingen er tjent med lover som gjør mer skade enn nytte. Ei heller å motsette seg menneskerettslige forpliktelser på ruspolitikkens område, men det er dette våre politikere har gjort. Etter rusreformutvalgets påvisning av offentlig panikk, og motstanden mot å ta inn over seg dette, har vi en politisk prosess utenfor rettsstatens kontroll, og AROD tar grep for å sikre menneskerettslige garantier. I tider med offentlig panikk, har rettsvesenet en viktig oppgave når politikerne svikter, og vi forventer at vårt engasjement blir møtt med en viss respekt og takknemlighet fra politiets side.

AROD ser sånn sett frem til den 11. september med en forventning om at alt skal gå ryddig for seg og at vi snarest mulig kan få prosessert saken i rettsapparatet. Vi har på forhånd overgitt etaten all relevant informasjon, og vi vil ta med boken Human Rising som vår prosedable påstand. Alt vil, med det, være tilrettelagt for en anstendig rettsprosess, men AROD ber pressen om å følge med.

I over ti år har de forfulgte grupperingene kjempet for å få sin sak hørt, men i like lang tid har staten nektet et effektivt rettsmiddel. Politiet har nok av ganger tidligere avslått tilbud om samarbeid, og det er mulig at etaten helst vil slippe å forholde seg til problemstillingen. Vi ber derfor pressen om at den tar vaktbikkje-jobben på alvor, og at journalister ikke bidrar til å tåkelegge avgjørende problemstillinger.

Vi har, tross alt, å gjøre med den viktigste konstitusjonelle problemstillingen siden krigen. 300.000 nordmenn har et rettighetsbilde som forblir oversett, og jo mer lys denne blindsonen får, jo raskere vil rettsstaten reise seg og nasjonens helse forbedres.

Vi håper derfor at du finner tid til å se på saken, at du er interessert i menneskerettigheter, og at du vil følge problemstillingen videre. Du finner her link til en blogg som vil forklare de videre nyansene, og vi håper at du vil være med å dokumentere begivenhetene den 11. september 2021. I den grad du gjør dette, vil ettertiden feire ditt engasjement for rusreformens forfulgte, og vi ser frem til å svare på spørsmål.

color arod and police.jpg
søksmål mot staten vipps.jpeg
cannabismarkering ntb.jpg

Life Liberty Books presenterer forfatter og menneskerettighetsaktivist Roar Mikalsens blogg som er grunnlagt for å øke bevisstheten om narkotikaforbud og menneskerettigheter. Denne bloggen vil forbinde Norge og resten av verden med hensyn til dette området av konstitusjonelle forpliktelser, og leserne inviteres til å følge Mikalsen i et forsøk på å gjenreise rettsstaten. Bli med og delta i diskusjonen før 11. september, når han tar cannabis til politistasjonen for å aktualisere retten til en rettferdig rettssak og effektivt middel. Kan han tvinge staten til å gjøre en lenge utsatt menneskerettighetsanalyse?

blog for freedom.jpeg
bottom of page