top of page

Pressemeldinger

7 september plakat.jpg

Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) inviterer til rettighetsmarkering utenfor Riksadvokatens kontor den 7. september 2023 kl. 14-16.

Det vil bli musikk, appeller, og overlevering av cannabis. Målet med markeringen er å sikre ansvarlighet i ruspolitikken ettersom det er økende strid mellom fagfolk og politikere. Flere rapporter indikerer at borgere utsettes for uforholdsmessig maktbruk, og det er usikkert om forbudet oppfyller et legitimt formål.

Sikring av rettigheter

I stedet for å redusere tilbud og etterspørsel, har forbudet gitt mer kriminalitet, stigmatisering, lidelse, sykdom, og dødelighet. Stadig flere land vil derfor regulere cannabismarkedet for å beskytte folkehelsen og Norge kan ikke ta for gitt at forbud er nødvendig i et moderne samfunn. I stedet må en rettighetsanalyse veie forholdet mellom mål og middel, og det sivile samfunn har hatt flere markeringer for å fremme effektiv beskyttelse. Markeringen utenfor Riksadvokatens kontor vil bli den fjerde, og det er å håpe at Riksadvokaten tar ansvar.

Justisdepartementets svikt

Markeringen foregår utenfor Riksadvokatens kontor fordi regjering og Storting bruker "folkehelse" som begrunnelse for en politikk som bygger på dobbeltmoral og som gjør vondt verre. I stedet for å være et faglig sekretariat for politisk ledelse, har Justisdepartementet inntatt rollen som politisk sekretariat, og krenkelser fortsetter fordi justisministeren er mer opptatt av å få tilbake maktmidler som Riksadvokaten mener er uforholdsmessige enn å ivareta hensyn til faglighet og kontinuitet over tid.

Forpliktelsen til faglighet innebærer at embetsverket kommer med de nødvendige faglige innvendingene til alle typer saker så tidlig som mulig, men siden 2009 har Justisdepartementet ignorert påstander om en sammenheng mellom ruspolitikken og tidligere tiders vilkårlige forfølgelse. Rettssikkerhetsgarantier uteblir fordi statsråden ikke ønsker å belyse en blindsone og rusbrukere vil benytte rettssporet for avklaring.

Grunnlovens 89 gir domstolene «rett og plikt» til å kvalitetssikre lover. AROD vil gjennom prøvelsesretten dokumentere Justisdepartements og Stortingets ansvarssvikt, for det er vanskelig å forestille seg en politikk som har større moralske, menneskelige, og økonomiske omkostninger – samt mindre måloppnåelse – enn ruspolitikken. Etter 60 år med straff viser samlet innsikt at jo mer politiet griper inn på rusfeltet, desto mer vold, desperasjon, overdoser, og utrygghet oppstår i nærmiljøet, men offentlig panikk og nedprioritering av rettighetsjuss gjør at Grunnlovens prinsipper overses.

Uforholdsmessige maktmidler

Grunnlovens § 94 sier at «Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep», men Straffelovkommisjonen mente i 2002 at over 6 års fengsel for cannabislovbrudd var uforholdsmessig. Hvordan kan da dagens strafferammer forsvares når stadig flere europeiske land regulerer lignende virksomhet?

Solid refleksjon og gode svar er påkrevd. Grunnlovens § 98 sier at «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling», men dobbeltmoral og ekstremisme på rusfeltet er et faktum. Tilbud og etterspørsel forvris til en offer- og overgriperkontekst, for bare slik kan staten umyndiggjøre brukere og straffe selgere, men rettssystemet og den politiske prosessens integritet lider. Lider gjør også umyndiggjorte og straffede borgere, inkludert deres nærmeste. Gjennom systemet med terskelverdier må ofrene bære overgripernes byrde, og Grunnlovens § 102 pålegger statens myndigheter å sikre et vern om den personlige integritet.

Det er dette som er målet ved markeringen den 7. september. Det var med god grunn at Professor Nils Christie i 1996 omtalte de ansvarlige for ruspolitikken som «fanatikere» og fastholdt viktigheten av at de ble holdt «under så sterk humanistisk kontroll som mulig». Det var også med god grunn at Straffelovkommisjonen i 2002 betvilte lovgivers moralske kompass og anbefalte sterkere domstolskontroll, men takket være offentlig panikk og styringsjussens forrang har staten sviktet plikten til å klarlegge rettigheter på rusfeltet. Riksadvokaten har i denne sammenheng et selvstendig ansvar for rettighetsbeskyttelse, og AROD tilbyr en ny mulighet til å forsvare rettsstaten.

Rettssikkerhet uteblir

Vi sier «ny mulighet», for Riksadvokaten har hatt flere anledninger, som ved ARODs sivile ulydighet utenfor Politihuset i 2021, etter AROD og PASCANs cannabismarkering på Eidsvolls plass den 22. september 2022, og utenfor Riksadvokatens kontor den 20 april 2023. Formålet med disse markeringene var ansvarlighet i ruspolitikken, men det politiske flertall insisterer på straff og vil ikke vurdere et regulert marked. Allikevel må landets lover bygge på en rettsstats prinsipper. Jamfør maktfordelingsprinsippet og Grunnlovens § 89 har domstolene plikt til å sørge for avklaring, og Riksadvokaten kan fremme problemstillingen ved å ta ansvar for rettssikkerheten.

Siden Høyesterett avviste rusbrukernes prøvelsesrett i 2010 ved å gi politikerne frie tøyler, ble det i 2019, med rusreformrapporten, klart at lovgiver ikke har fortjent tilliten som Høyesterett la til grunn. Resultatet er at rundt 500.000 straffesaker er konstitusjonelt omstridt, men til tross for at det er politiets ansvar «å være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig»; at Politidirektoratets etiske retningslinjer fremhever at rollen som «samfunnets sivile maktapparat» gjør det «spesielt viktig for medarbeidere i politiet å ha et bevisst forhold til etikk, og hva som er god moral og hvordan man bør handle»; samt at de etiske retningslinjene til påtalemyndigheten er klare på at enhver statsadvokat skal fremme en rettspleie i samsvar med verdier og prinsipper som en rettsstat bygger på, «herunder rettssikkerhet, likhet for loven og individets grunnleggende frihet og autonomi», ville ikke politi- og påtalemyndighet støtte rettigheter når ARODs sivile ulydighet gikk for domstolene. I stedet hevdet politiadvokat og statsadvokat at «det ligger utenfor rettens oppgaver å vurdere om norsk narkotikapolitikk er riktig eller fornuftig på et mer overordnet nivå», og på dette grunnlaget gikk norsk rett bort fra 200 års rettsutvikling.

Høyesterett stilte ikke spørsmål til at Sturla Henriksbø, en statsadvokat og politiker fra Kristelig Folkeparti, satte Grunnloven til side for å beskytte partiets ruspolitikk fra kritikk. I stedet, uten begrunnelse, overså Høyesteretts ankeutvalg den 20. desember 2022 en rettstradisjon som går tilbake til 1822 – og slik ble forbudet beskyttet fra en rettighetsanalyse.

At domstolene gikk til dette skritt, vel vitende om at forsvarets anke ugyldiggjorde samtlige domsgrunner, vitner om kraften som ligger i offentlig panikk. Dette fenomenet kan bare overleve så lenge integritet uteblir og markeringen sammenfaller med lanseringen av en ny norsk dokumentarserie som avdekker problemet med menneskerettighetene. Denne gir myndighetene et enormt forklaringsproblem, og det er viktig at Riksadvokaten tar grep.

Riksadvokatens ansvar

Ikke bare har cannabisbrukere rett til ikke å bli usaklig forskjellsbehandlet fra alkoholbrukere: politiet har rett til å yte bedre tjenester, påtalemyndigheten og domstolene har rett til å bygge på forsvarlig etikk, familier har rett til ikke å bli revet i stykker av dysfunksjonelle og uforholdsmessig inngripende lover, og nasjonen har rett til ikke å bli splittet av et fiendebilde som svekker sunn dømmekraft.

Det blir mer og mer opplagt at jakten på syndebukker undergraver rettssystemets integritet, og markeringen tilbyr et nytt grunnlag for rettsutvikling og verdisikring. Det vi har sett av rettsutvikling ved tidligere aksjoner har vært skremmende for tilhengere av en liberal rettsstat, og AROD vil overlevere et parti cannabis som tilsier nye rettsrunder. Politiet velger selv hvordan overrekkelsen skal skje, men helst ser vi at Riksadvokaten mottar beslaget med forsikring om at usikkerhet rundt maktbruk tas på alvor. Dette innebærer at Riksadvokaten forplikter seg til å sørge for avklaring om hvorvidt straffelovens §§ 231 og 232 markerer et urimelig skille mellom lovlig og ulovlige stoffer, om dette er et tilfelle av vilkårlig forfølgelse, og hvordan eventuelt skaden som er gjort på rettsstaten kan utbedres.

Markeringen vil foregå i parkområdet utenfor Oslo Domkirke, nærmest Stortorvet 2, hvor Riksadvokaten har kontor. Vi husker en gang på 1980-tallet, hvor engasjerte fagfolk la seg i lenker for en elv. Vi minnes også at før rusreformen gikk tusenvis i cannabismarsjer for rettigheter, og vi håper at politikernes pågående svik gir grobunn for tilsvarende aktivisme. Ikke bare kan flere hundre liv reddes om samfunnet går fra et narkotikafritt ideal til en nullvisjon for overdosedød, men vi kan halvere antallet innsatte i norske fengsler. Vi kan ære våre grunnlovsfedre ved å ikke akseptere så inderlig vel den skade som ikke rammer oss selv – og ved å løfte frem Grunnloven, styrker vi nasjonens eneste kart og kompass ut av offentlig panikk.

Vi håper å se deg på denne dagen og setter pris på all støtte og engasjement for de forfulgte på rusfeltet.

Pressemeldinger

cannabismarkering 20 april.jpeg

Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) og Pasientforeningen for sikker cannabisbruk (PASCAN) inviterer til markering for menneskerettigheter utenfor Riksadvokatens kontor den 20. april 2023 kl. 14-16.

Det vil bli musikk, appeller, og overlevering av cannabis. Målet med markeringen er å sikre ansvarlighet i ruspolitikken, for Straffelovkommisjonens avvisning av kriminalisering som forenelig med strafferettens prinsipper i 2002, Rusreformutvalgets påvisning av offentlig panikk i 2019, Riksadvokatens avsløring av systemiske krenkelser i mindre narkotikasaker i 2021, og Rolleforståelsesutvalgets etterlysning av lederansvar i 2023, indikerer at borgere har vært utsatt for uforholdsmessig maktbruk i en årrekke. Sistnevntes søkelys på en konflikt mellom styringsjuss og rettighetsjuss, hvor menneskerettigheter har blitt skadelidende, forklarer utbredt ukultur, og det er usikkert om rettsstaten rommer et forbud.

Sikring av menneskerettigheter

I stedet for å redusere tilbud og etterspørsel, har forbudet gitt mer kriminalitet, stigmatisering, lidelse, sykdom, og dødelighet. Stadig flere land vil derfor regulere cannabismarkedet for å beskytte folkehelsen og Norge kan ikke se bort fra behovet for menneskerettsanalyse. En slik analyse veier forholdet mellom mål og middel og sikrer at loven er egnet til å forfølge et legitimt formål, og siden 2009 har Justisdepartement og Riksadvokat vært informert om rettighetsbrudd, men ingen avklaring er gjort.

Heller enn å kvalitetssikre maktbruk på rusfeltet, fortsetter politikerne å straffe på tilbakeviste premisser, og dette er spesielt kritikkverdig etter rusreformrapporten som viste at offentlig panikk har formet politikken. I den grad panikk har vært utslagsgivende vil ikke rettigheter være tilstrekkelig vektlagt, og det sivile samfunn har hatt flere markeringer for å fremme effektiv minoritetsbeskyttelse. Markeringen utenfor Riksadvokatens kontor vil bli den tredje i rekken, og det er å håpe at Riksadvokaten tar ansvar.

Justisdepartementets svikt

Markeringen foregår utenfor Riksadvokatens kontor fordi regjering og Storting bruker "folkehelse" som begrunnelse for en politikk som bygger på dobbeltmoral og som gjør vondt verre. I stedet for å være et faglig sekretariat for politisk ledelse, har Justisdepartementet inntatt rollen som politisk sekretariat, og menneskerettsbrudd fortsetter fordi ministeren er mer opptatt av å få tilbake maktmidler som Riksadvokaten mener er uforholdsmessige enn å ivareta hensyn til faglighet og kontinuitet over tid.

Forpliktelsen til faglighet innebærer at embetsverket kommer med de nødvendige faglige innvendingene til alle typer saker så tidlig som mulig, men i 14 år har departementet lukket øynene for påstander om en sammenheng mellom ruspolitikken og tidligere tiders vilkårlige forfølgelse, og rettssikkerhetsgarantier uteblir fordi statsråden ikke har informert Stortinget om behovet for å belyse en blindsone.

Justisdepartementet har på dette viset medvirket til at politiske argumenter får et falskt faglig skjær, samt at politiske standpunkter framstilles som de beste eller de eneste faglig akseptable løsningene, selv om andre løsninger er faglig akseptable. Rettssikkerhetsgarantier tilsier at departementet skal fremme den minst mulig inngripende løsning, og at det må være et troverdig forhold mellom mål og middel, men i 20 år har norske utredninger bekreftet det manglende grunnlaget for straff i ruspolitikken og i over 100 år har internasjonale rapporter gjort det samme. Justisminister Anders Anundsen vekket i 2016 oppmerksomhet etter et intervju på NRKs Folkeopplysningen, hvor alt Justisdepartementet kunne trekke frem som støtte til sin sak var en upublisert masteroppgave fra en svensk medisinstudent, og forpliktelsen til faglighet er ikke ivaretatt.

Embetsverket skal legge til rette for effektiv ressursbruk, og utøve sitt arbeid så effektivt som mulig, men det er vanskelig å forestille seg en politikk som har større moralske, menneskelige, og økonomiske omkostninger – samt mindre måloppnåelse – enn ruspolitikken. Etter 60 år med straff viser samlet innsikt at jo mer politiet griper inn på rusfeltet, desto mer vold, desperasjon, overdoser, og utrygghet oppstår i nærmiljøet, så hvordan kan departementet sies å ha ivaretatt hensynet til faglighet og kontinuitet over tid? Hvorfor videreføres panikk og en politikk som legger beslag på en stor del av statskassens midler, når Helsedepartementets gjennomgang av rusreformen i Prop 92 L (2020-21) gjør klart at ingen forskning støtter straff? Bør Norge ha en mer repressiv kriminalpolitikk enn tidligere politistater som Portugal og Thailand?

AROD har en liste med spørsmål som må besvares for at forbudet skal videreføres. Svarene avgjør om ruspolitikken tåler Grunnlovens kontroll, men Justisministeren vil ikke ha avklaring og Høyesterett og Stortinget overser sin kontrollfunksjon. Rettsstaten lider som en følge av slike ansvarsfraskrivelser, for i 40 år har Justisdepartementet sviktet sitt fagansvar. I 40 år har kriminologien og rettsosiologien påpekt jakten på syndebukker som førende for ruspolitikken, og de siste 30 år har juristene i stadig større grad skjønt tegninga. En strøm av rapporter bekrefter derfor den politiske prosessens fallitt, men offentlig panikk og nedprioritering av rettighetsjuss gjør at Grunnlovens verdier ikke overføres på rusfeltet. I stedet videreføres systemisk ukultur, og en analogi til debatten om å forby fyrverkeri kan være nyttig.

Det er ikke godt å si om et forbud vil virke etter sin hensikt. Gode intensjoner kan sånn sett forsvare innføring av et forbud, men dersom vi i 60 år kriminaliserte fyrverkeri for å redusere skade, og det ikke har redusert bruk men har gitt mer kriminalitet, splittelse, død og skader: Dersom rapporter i 20 år har påpekt straffens manglende grunnlag, og forbudet har gjort så mye skade at verdensledere omtaler det som «folkemord» og «slutten for demokratiet», er det forsvarlig å utelukke endring? Kan departement og Storting ta for gitt at et forbud er innenfor menneskerettighetenes rammer, og kan et krav om prøvelsesrett ignoreres? Hva er eventuelt igjen av Grunnlovens rammer og beskyttelse?

Uforholdsmessige maktmidler

Vi spør fordi rusbrukere i 15 år har søkt rettsstatens vern og fordi problemstillingen ikke er annerledes for Straffelovens § 231 og 232. Grunnlovens § 94 sier at «Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep», men Straffelovkommisjonen mente i 2002 at over 6 års fengsel for cannabislovbrudd var uforholdsmessig. Hvordan kan da dagens strafferammer forsvares når stadig flere europeiske land regulerer lignende virksomhet?

Solid refleksjon og gode svar er påkrevd. Grunnlovens § 98 sier at «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling», men dobbeltmoral og ekstremisme på rusfeltet er et faktum. Tilbud og etterspørsel forvris til en offer- og overgriperkontekst, for bare slik kan staten umyndiggjøre brukere og straffe selgere, men rettssystemet og den politiske prosessens integritet lider som følge av offentlig panikk og styringsjussens prioritet. Lider gjør også umyndiggjorte og straffede borgere, inkludert deres nærmeste, og Grunnlovens § 102 pålegger statens myndigheter å sikre et vern om den personlige integritet.

Det er dette som er målet ved markeringen den 20. april. Det var med god grunn at Professor Nils Christie i 1996 omtalte de ansvarlige for ruspolitikken som «fanatikere» og fastholdt viktigheten av at de ble holdt «under så sterk humanistisk kontroll som mulig». Det var også med god grunn at Straffelovkommisjonen i 2002 betvilte lovgivers moralske kompass og anbefalte sterkere domstolskontroll, men takket være offentlig panikk og styringsjussens forrang (les: systemisk ukultur) har den lovgivende, dømmende, og utøvende makt sviktet plikten til å klarlegge rettigheter på rusfeltet. Riksadvokaten har i denne sammenheng et selvstendig ansvar for rettighetsbeskyttelse, og AROD og PASCAN tilbyr med markeringen en ny mulighet til å sikre rettssikkerhetsgarantier.

Rettssikkerhet uteblir

Vi sier «ny mulighet», for Riksadvokaten har hatt flere anledninger, som ved ARODs sivile ulydighet utenfor Politihuset i 2021, og etter AROD og PASCANs cannabismarkering på Eidsvolls plass den 22. september 2022. Formålet med disse markeringene var ansvarlighet i ruspolitikken, men det politiske flertall insisterer på straff og vil ikke vurdere fordeler og ulemper ved et regulert marked målt opp mot et kriminelt marked. Allikevel må landets lover bygge på en rettsstats prinsipper. Jamfør maktfordelingsprinsippet og Grunnlovens § 89 har domstolene plikt til å sørge for avklaring, og Riksadvokaten kan fremme problemstillingen ved å ta ansvar for rettsstaten.

Siden Høyesterett avviste rusbrukernes prøvelsesrett i 2010 ved å gi politikerne frie tøyler, ble det i 2019, med rusreformrapporten, klart at lovgiver ikke har fortjent tilliten som Høyesterett la til grunn. Resultatet er at rundt 500.000 straffesaker er konstitusjonelt omstridt, men til tross for at det er politiets ansvar «å være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig»; at Politidirektoratets etiske retningslinjer fremhever at rollen som «samfunnets sivile maktapparat» gjør det «spesielt viktig for medarbeidere i politiet å ha et bevisst forhold til etikk, og hva som er god moral og hvordan man bør handle»; og at de etiske retningslinjene til påtalemyndigheten er klare på at enhver statsadvokat skal fremme en rettspleie i samsvar med verdier og prinsipper som en rettsstat bygger på, «herunder rettssikkerhet, likhet for loven og individets grunnleggende frihet og autonomi», ville ikke politi- og påtalemyndighet støtte rettigheter når ARODs sivile ulydighet gikk for domstolene. I stedet påsto politiadvokat og statsadvokat at «det ligger utenfor rettens oppgaver å vurdere om norsk narkotikapolitikk er riktig eller fornuftig på et mer overordnet nivå», og på dette grunnlaget gikk norsk rett bort fra 200 års rettsutvikling.

Høyesterett stilte ikke spørsmål til at Sturla Henriksbø, en statsadvokat og politiker fra Kristelig Folkeparti, satte Grunnloven til side for å beskytte partiets ruspolitikk fra kritikk. I stedet, uten begrunnelse, overså Høyesteretts ankeutvalg den 20. desember 2022 en rettstradisjon som går tilbake til 1822, og slik ble forbudet sikret fra en analyse. At domstolene gikk til dette skritt, vel vitende om at forsvarets anke ugyldiggjorde samtlige domsgrunner, vitner om kraften som ligger i offentlig panikk. Dette fenomenet kan bare overleve så lenge integritet uteblir, og AROD har bedt Kontroll- og konstitusjonskomiteen trygge rettsstaten. Det var lovgivers vilje ved kodifisering av prøvelsesretten i Grunnlovens § 89 i 2015 å sikre minoritetsbeskyttelse, men domstolene har oversett rettsstatsgarantier, og det er viktig at Riksadvokaten tar grep.

Riksadvokatens ansvar

Ikke bare har cannabisbrukere rett til ikke å bli usaklig forskjellsbehandlet fra alkoholbrukere, men politiet har rett til å yte bedre tjenester, påtalemyndigheten og domstolene har rett til å bygge på forsvarlig etikk, familier har rett til ikke å bli revet i stykker av dysfunksjonelle og uforholdsmessig inngripende lover, og nasjonen har rett til ikke å bli splittet av et fiendebilde som svekker sunn dømmekraft. Det blir mer og mer opplagt at jakten på syndebukker undergraver rettssystemets integritet, samt at samfunnet har rett til å være fri fra en politikk som avhenger av dobbeltmoral for å eksistere, og AROD og PASCANs markering tilbyr et nytt grunnlag for rettsutvikling og verdisikring. Tidligere aksjoner har vært ødeleggende for maktens troverdighet. Vi har sett at staten heller setter til side vår rettstradisjon enn å levere rettssikkerhetsgarantier, og politi- og påtalemyndighet bør sette pris på en ny mulighet til å stå opp for rettsstaten.

Det er i den sammenheng at Riksadvokaten inviteres til forhandlinger. Før påtalemyndigheten motsatte seg avklaring av menneskerettigheter i 2022, hadde AROD tre dager i Oslo Tingrett til å fremme relevante bevis for krenkelser. Det var politiets uvilje mot å gå i seg selv som fikk aktor til å begjære alle bevis avvist, og Riksadvokaten må ta et oppgjør med ukultur og usikkerhet. Om Riksadvokaten mener alvor med sin interesse for en straffesakspleie i tråd med humanistiske hensyn, må Riksadvokaten lede ved å være et eksempel til etterfølgelse, og det innebærer at den skade som påtalemyndigheten har påført blir oppveid. En sannhet- og forsoningskommisjon vil være naturlig, men før dette bør Kontroll- og Konstitusjonskomiteen fremme riksrett. Om ikke Høyesterett kan forklare hvorfor domstolene prioriterer redernes og eiendomsbransjens økonomiske rettigheter over de forfulgte på rusfeltet sin rett til frihet og selvbestemmelse, må Høyesterett ta ansvar for å ha motsatt seg lovgivers intensjon – og om heller ikke Justisministeren kan vise at fagansvaret for loven er ivaretatt, må Stortinget må sørge for at så skjer.

Som Riksadvokaten gjør klart i høringsinnspill til rusreform, er det ikke lenger mulig å anlegge et faggrunnlag på et narkotikafritt ideal. Som Rolleforståelsesutvalget påpeker, lever vi i en brytningstid, og menneskerettigheter har til gode å bli vektlagt. Det vi har sett av rettsutvikling har i stedet vært skremmende for tilhengere av en liberal rettsstat, og AROD vil under aksjonen overlevere et parti cannabis som tilsier nye rettsrunder. Politiet velger selv hvordan overrekkelsen skal skje, men helst ser vi at Riksadvokaten mottar beslaget med forsikring om at usikkerhet rundt maktbruk blir tatt på alvor. Dette innebærer at Riksadvokaten forplikter seg til å sørge for avklaring om hvorvidt straffelovens §§ 231 og 232 markerer et urimelig skille mellom lovlig og ulovlige stoffer, om dette er et tilfelle av vilkårlig forfølgelse, og hvordan eventuelt skaden som er gjort på rettsstaten kan utbedres.

Markeringen vil foregå i parkområdet utenfor Oslo Domkirke, nærmest Stortorvet 2, hvor Riksadvokaten har kontor. Vi husker en gang på 1980-tallet, hvor engasjerte fagfolk la seg i lenker for en elv, og vi håper at kampen for rettigheter i ruspolitikken gir grobunn for tilsvarende aktivisme. Ikke bare kan flere hundre liv reddes om samfunnet går fra et narkotikafritt ideal til en nullvisjon for overdosedød, men vi kan halvere antallet innsatte i norske fengsler. Vi kan gi ære til våre grunnlovsfedre ved å ikke akseptere så inderlig vel den skade som ikke rammer oss selv – og ved å løfte frem Grunnloven, styrker vi nasjonens eneste kart og kompass ut av offentlig panikk.

Vi håper å se deg på denne dagen, og setter pris på all støtte og engasjement for de forfulgte på rusfeltet.

cannabismarkering ntb.jpg
color arod and police.jpg

Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) og Pasientforeningen for sikker cannabisbruk (PASCAN) inviterer til sivil ulydighet på Eidsvolls plass ved Stortinget torsdag 22. september kl. 16 for å fremme nasjonens rettsbevissthet, samt sikre rettsstatsgarantier for ruspolitikkens forfulgte grupperinger. Aksjonen vil belyse problemet med cannabisdyrking og vilkårlig fengsling, idet politiets skjønn og praksis på området har vist seg uforutsigbar og uforholdsmessig.

 

Det er ikke uvanlig at borgere som oppbevarer cannabisplanter, til og med frø, blir tiltalt for flere kilo ferdig produkt. Politiet kan inkludere blader og kvist, hvilket ikke er røykbart materiale, og på dette grunnlag blir folk dømt til måneder og år i fengsel. Er dette riktig?

 

AROD har hatt en sivil ulydighetsaksjon hvor et rettighetsbilde skulle prøves, og politiet vurderte selv saken annerledes. Fordi det ikke var toppskudd (røykbart materiale) på cannabisplanten vi satte opp utenfor politihuset i Oslo den 11 september 2021, ville ikke påtalemyndigheten inkludere planten i tiltalen, og dette er brudd på en lang tradisjon som videreføres i landets rettsaler. AROD og PASCAN vil derfor klargjøre problemstillingen, slik at vilkårlig fengsling ikke skjer, og igjen bruke sivil ulydighet for å bistå rettsutviklingen.

 

AROD og PASCAN gjør dette ved å ta med cannabisplanter til Stortinget. Markeringen foregår på Eidsvolls plass for å minne politikerne om rettighetsbildet til en lenge oversett gruppering, og vi inviterer det norske folk til å ta med seg plante, frø, eller joint for å vise sin solidaritet med de som må lide for jakten på syndebukker.

Manglende ruspolitisk ansvar

Siden 1980-tallet har fagfolk som Nils Christie og Ragnar Hauge koblet jakten på syndebukker til ruspolitikken. AROD og PASCAN mener at det ikke bare er en sammenheng mellom syndebukkmekanismen, menneskerettsbrudd, og Rusreformutvalgets påvisning av offentlig panikk, men at forfølgelsen på rusfeltet fortsetter fordi politikere vil gå i seg selv.

I rusreformrapportens kapittel 3.2 og 3.3 brukes ord som «offentlig panikk», «uproporsjonalt bilde», «misvisende forestillinger», «feilinvestering i straff», og «virkelighetsresistent misgjerning» for å oppsummere politikkens utvikling. Vi har å gjøre med en politikk preget av «moralsk indignasjon og hevnmotiver». «Vitenskapelige konstruksjoner av narkotikaproblemet har spilt en underordnet rolle», og panikk kunne ikke vært førende i 50 år om prinsipper som likhet, forholdsmessighet, selvbestemmelse og frihetspresumsjon var tilstrekkelig vektlagt.

Det er disse prinsippene som bygger et rettighetsbilde. Politikerne kan derfor ikke sykeliggjøre eller kriminalisere rusbruk uten at forholdet til menneskerettighetene først klargjøres, og gjennom rusreformen informerte AROD om viktigheten av konstitusjonell forankring. Vi leverte spørsmål som må besvares om forbudet skal videreføres, men verken Storting, Helseminister, Justisminister, eller Riksadvokat har sikret rettsstatsgarantier for ruspolitikkens forfulgte. De ansvarlige for straff viderefører i stedet forbud på tilbakeviste premisser, og sivil ulydighet er nødvendig for å underlegge den politiske prosessen rettstatens kontroll.

Rettsstatens oppgave

Politikerne ser forbud som nødvendig for å beskytte samfunnets mest sårbare. Allikevel, sett fra samfunnets side kan vi ikke anta at forbudet er egnet til å beskytte. I stedet blir spørsmålet: Har forbudet redusert tilbud og etterspørsel? Har det fremmet samhold, sunne verdier, og god forskning eller det motsatte? Kan forbudet ha fremdyrket en kollektiv psykose, mye lik hekseprosessene?

Ansvarlige for ruspolitikken har i over 10 år hatt informasjon som tilsier det siste. Sammenhengen mellom offentlig panikk, menneskerettsbrudd, og tidligere tiders vilkårlige forfølgelse er dokumentert i Human Rising, en rapport som ble overlevert norske myndigheter i 2010, og maktbruk på rusfeltet blir derfor stadig mer problematisk. Sett fra menneskerettighetenes side må det være et troverdig forhold mellom mål og middel, og om mindre inngripende tiltak er bedre egnet tilsier frihetspresumsjonen at naturtilstanden vektlegges. I tusenvis av år har mennesker ustraffet brukt slike stoffer som er forbudt, så hvorfor ikke overføre erkjennelsene fra alkoholpolitikken? Hvorfor leve med terskelverdier så lave at brukere nærmest daglig må omgås kriminelle? Hvorfor ikke kvalitetssikre stoffer? Er det rimelig å utsette brukere for en slik byrde, eller er samfunnet bedre tjent med et regulert marked?

Dette er spørsmål AROD og PASCAN vil avklare. Borgernes prøvelsesrett på loven ble av Johs. Andenæs omtalt som vestens viktigste bidrag til verdenskulturen og vi begår sivil ulydighet for at domstolene skal klarlegge forholdet til menneskerettighetene. Hvert år blir 30.000 nye narkotikasaker registrert hos politiet, men om straff er forholdsmessig er omstridt og markeringen vil gi Norge mulighet til å belyse en blindsone.

Lovløse rom

Til tross for at prøvelsesretten er utvilsom, kan det være at rettssystemet ikke aktiveres ved mindre lovbrudd. Etter at rusreformen krasjet, og Høyesterett utmålte straffefrafall i brukersaker, råder et lovløst rom som politikerne må tette, og det er mulig politiet ikke vil ta ut tiltale for planter uten toppskudd eller cannabisrøyking. Dette ble utfallet etter ARODs sivile ulydighetsaksjon utenfor Politihuset i Oslo, men aksjonen på Eidsvolls plass vil uansett avklare politiets praksis og være et signal til politikerne om at det må ryddes opp i ruspolitikken.

Ansvarlighet for en politikk som hvert år koster 6.5 milliarder kroner, tusenvis av fengselsår, og hundrevis av menneskeliv, bør være et folkekrav. Flere politikere har meldt sin interesse for å delta, og AROD vil gi juridisk tilråding til aktivister som får problemer med loven fordi de står opp for menneskerettigheter gjennom markeringen.

AROD og PASCAN håper derfor at så mange som mulig viser sin støtte denne dagen. I tider med offentlig panikk er personlig integritet løsningen på et systemisk problem, og jo flere som møter opp desto raskere oppnås en respons som sikrer rettsstatens garantier.

Program kommer.

  • Brev til riksadvokaten om sivil ulydighet 22. september 2022

  • Brev til justisminister om sivil ulydighet 22. september 2022

  • Brev til helseminister om sivil ulydighet 22. september 2022

 

 

Cannabisutsalg ved Politihuset lørdag 11. september 2021, klokken 1300.

Rusreformen har strandet. Til tross for rusreformrapportens påvisning av offentlig panikk som styrende for politikken, og til tross for at organisasjoner har dokumentert sammenhengen mellom dette fenomenet og menneskerettsforbrytelser, fortsetter politikere å agitere for folkeforfølgelse på tilbakeviste premisser. Politikerne har med dette sviktet klare folkerettslige fordringer, og Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) vil hjelpe nasjonen å anerkjenne rettsstatens betingelser med en sivil ulydighetskampanje for ruspolitikkens forfulgte.

Statens ansvar for forfulgte grupperinger

Sett fra grunnlovens perspektiv kan man ikke gå fra kriminalisering til sykeliggjøring av rusbruk uten å se på forholdet til menneskerettsprinsippene. Prinsipper som likhet, selvbestemmelse, forholdsmessighet, og frihetspresumpsjon legger lista for en rettighetsanalyse og det har lenge vært kjent at forbudstilhengerne har en dårlig sak. Så langt er det 5 spørsmål som forblir ubesvart, og den 11. september 2021 vil AROD derfor ha et utsalg for cannabis ved politihuset.

Vi gjør dette for å få en løsning på en situasjon som blir stadig vanskeligere. Etter over 50 år med ruspolitisk forfølgelse forstår samfunnet endelig at stigmatiseringen av brukerne gjør vondt verre, men politikerne er i villrede over hvordan de skal ta saken videre. De er i villrede, fordi vi som samfunn er avhengig av demoniseringen av narkotikaselgere for å opprettholde troen på forbudsprosjektet, og fordi vi ikke vil se en større blindsone.

Det er denne blindsonen AROD vil ta et oppgjør med. Uansett om politikerne blir enige om avkriminalisering av en viss mengde rusmidler, forblir tilbud og etterspørsel forvridd til en offer- og overgriperkontekst, og det er politisk enighet om å beholde lovens strengeste straff for handlinger som er lovlig regulert i stadig flere land vi kan sammenligne oss med. Etter over et halvt århundre med forbud er det ingen politikere som vil innse hvilken misdirigering av straff samfunnet har vært utsatt for, men sannheten er at forbudet er årsaken til mye av problemene.

Vi skal ikke her gå inn på forbudets forklaringsproblem målt opp mot menneskerettighetene, men så langt er det ingen som vil ta ansvar for de forfulgte grupperingene. Som en organisasjon dedikert til dette formålet, vil derfor AROD bruke vårt cannabisutsalg utenfor politihuset som en brekkstang for å få vektlagt og klargjort et større rettighetsbilde.

En invitasjon til samarbeid

Ved å sette opp dette utsalgsstedet markerer vi ikke bare rusreformens blindsone, men vi inviterer politiet og rettsapparatet til et samarbeid. Politiet er selv under hardt press i rusreformen, og mens etaten får stadig mer motbør for en ukultur som samtiden ikke lenger kan leve med, har fremsynte politifolk stått opp mot vilkårlig forfølgelse. Det sier seg selv at en mer grunnleggende prinsipiell avklaring er på sin plass. For politiets del og samfunnets vil AROD problemstillingen rundt kjøp og salg til livs, og vi vil derfor ha en passende mengde hasj for salg, slik at vi kan benytte prøvelsesretten på loven.

Vår mest anerkjente jurist, Johs. Andenæs, omtalte prøvelsesretten som et kjernepunkt i rettsstaten, og AROD vil bruke rettssystemet til å gjøre den jobben politikerne ikke vil gjøre. Ifølge maktfordelingsprinsippet kan befolkningen bruke rettsapparatet til å fremme et rettighetsbilde, og vi inviter politi og påtalemyndighet til å støtte avklaringen av dette.

Ingen er tjent med lover som gjør mer skade enn nytte. Ei heller å motsette seg menneskerettslige forpliktelser på ruspolitikkens område, men det er dette våre politikere har gjort. Etter rusreformutvalgets påvisning av offentlig panikk, og motstanden mot å ta inn over seg dette, har vi en politisk prosess utenfor rettsstatens kontroll, og AROD tar grep for å sikre menneskerettslige garantier. I tider med offentlig panikk, har rettsvesenet en viktig oppgave når politikerne svikter, og vi forventer at vårt engasjement blir møtt med en viss respekt og takknemlighet fra politiets side.

AROD ser sånn sett frem til den 11. september med en forventning om at alt skal gå ryddig for seg og at vi snarest mulig kan få prosessert saken i rettsapparatet. Vi har på forhånd overgitt etaten all relevant informasjon, og vi vil ta med boken Human Rising som vår prosedable påstand. Alt vil, med det, være tilrettelagt for en anstendig rettsprosess, men AROD ber pressen om å følge med.

I over ti år har de forfulgte grupperingene kjempet for å få sin sak hørt, men i like lang tid har staten nektet et effektivt rettsmiddel. Politiet har nok av ganger tidligere avslått tilbud om samarbeid, og det er mulig at etaten helst vil slippe å forholde seg til problemstillingen. Vi ber derfor pressen om at den tar vaktbikkje-jobben på alvor, og at journalister ikke bidrar til å tåkelegge avgjørende problemstillinger.

Vi har, tross alt, å gjøre med den viktigste konstitusjonelle problemstillingen siden krigen. 300.000 nordmenn har et rettighetsbilde som forblir oversett, og jo mer lys denne blindsonen får, jo raskere vil rettsstaten reise seg og nasjonens helse forbedres.

Vi håper derfor at du finner tid til å se på saken, at du er interessert i menneskerettigheter, og at du vil følge problemstillingen videre. Du finner her link til en blogg som vil forklare de videre nyansene, og vi håper at du vil være med å dokumentere begivenhetene den 11. september 2021. I den grad du gjør dette, vil ettertiden feire ditt engasjement for rusreformens forfulgte, og vi ser frem til å svare på spørsmål.

blog for freedom.jpeg

Life Liberty Books presenterer forfatter og menneskerettighetsaktivist Roar Mikalsens blogg som er grunnlagt for å øke bevisstheten om narkotikaforbud og menneskerettigheter. Denne bloggen vil forbinde Norge og resten av verden med hensyn til dette området av konstitusjonelle forpliktelser, og leserne inviteres til å følge Mikalsen i et forsøk på å gjenreise rettsstaten. Bli med og delta i diskusjonen før 11. september, når han tar cannabis til politistasjonen for å aktualisere retten til en rettferdig rettssak og effektivt middel. Kan han tvinge staten til å gjøre en lenge utsatt menneskerettighetsanalyse?

bottom of page